Informační článek

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kariéra, spol. s r.o. při poskytování služeb

Článek I
Všeobecná ustanovení

Společnost Kariéra, spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 184, Praha 3, 130 52, IČ 62583531, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 33563 (dále jen „Provozovatel" nebo i „Dodavatel"), je provozovatelem internetové stránky www.kariera.eu, (dále jen „Webové stránky") a jako jediná je oprávněna k poskytování a prodeji služeb prostřednictvím uvedených Webových stránek.

Provozovatel ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kariéra, spol. s r.o. (dále jen „VOP"), které upravují některá práva a povinnosti Provozovatele a třetích osob při poskytování a využívání služeb Provozovatele. VOP jsou rovněž neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Klientem a jsou zveřejněné a dostupné v písemné formě v místě sídla Provozovatele a v elektronické formě na adrese www.kariera.eu.

VOP jsou závazné pro všechny uživatele Služeb Provozovatele a vycházejí ze všeobecně závazných právních předpisů platných v České republice, jako například Obchodní zákoník, Občanský zákoník a mezinárodních smluv resp. dohod a zvyklostí.

Všechny právní vztahy, které nejsou řešeny ve VOP, objednávce nebo smlouvě mezi Dodavatelem a Objednavatelem resp. Klientem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník , zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek II
Výklad pojmů

Následující pojmy pro účely VOP a pro vznik, změnu a zánik právního vztahu mezi Provozovatelem a Klientem se interpretují následujícím způsobem:

Služby jsou služby poskytované Provozovatelem na Webových stránkách, jejichž rozsah a/nebo specifikace závisí na aktuální nabídce uvedené v ceníku Provozovatele. Služby mohou být Provozovatelem nabízeny jako individuální nebo v rámci tzv. balíků služeb. Služby se dělí na Služby poskytované Klientům a na Služby poskytované Uchazečům o práci. Rozsah a druh Služeb poskytovaných Klientům je uveden v Objednávce.

Objednavatel anebo Klient je fyzická nebo právnická osoba objednávající si Služby za úplatu, pokud není ve Smlouvě a/nebo Objednávce uvedeno jinak.

Nabídka práce/Inzerát je Klientova nabídka práce resp. pracovní pozice zveřejněná na Webových stránkách.

Uchazeč o práci je fyzická osoba, která hledá práci s využitím Služeb Provozovatele.

Životopis je shrnutí údajů o Uchazeči o práci, které vyplnil na Webových stránkách ve formě životopisu anebo na tištěném formuláři, který byl doručen Provozovateli.

Životopis v omezeném rozsahu je Životopis, ve kterém není uvedeno jméno a příjmení Uchazeče o práci a jeho kontaktní údaje (adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa) pro účely přístupu do databáze životopisů v omezeném rozsahu.

Účet uživatele představuje možnost klienta využívat Služeb poskytovaných Provozovatelem, vzniká na základě registrace Klienta na Webových stránkách prostřednictvím vyplnění registračního formuláře, není-li u konkrétní Služby výslovně uvedeno jinak.

Písemná objednávka je objednávka Služeb vyplněná, resp. zadaná, Provozovatelem, která má formu a obsahové náležitosti stanovené Provozovatelem. Objednávka je zadána prostřednictvím obchodního zástupce Provozovatele jako telefonická objednávka nebo vyplněna a písemně poslána na adresu Provozovatele.

Smluvní strany jsou Provozovatel a Klient.

Ceník je ceník Služeb poskytovaných Provozovatelem.

Občanský zákoník je zákon č. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník v platném znění.

Zákon o ochraně osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

Autorský zákon je zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon a další související právní předpisy v platném znění.

Cookies jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon atd.) Klienta během používání webové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost webové stránky. Cookies ve všeobecnosti nemají žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstanou v zařízení Klienta i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookie. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě webové stránky. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím webové stránky, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, z níž jsi se připojil na naši webovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam jsou některé cookies stanovené reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto lze vypnout v účtu Google. Počítač lze nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou funkční.

Jestliže některé pojmy definované ve VOP budou mít ve Smlouvě a/nebo Objednávce definovaný jiný význam, budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě a/nebo Objednávce.

Článek III
Služby pro Uchazeče o práci

Služby, které Provozovatel poskytuje Uchazečům o práci, jsou bezplatné. Mezi Služby poskytované Uchazečům o práci patří zejména technická pomoc Provozovatele při vyhledání pracovní příležitosti formou zpřístupnění údajů týkajících se Uchazečů o práci svým Klientům na Webových stránkách a případně doplňkové Služby.

Provozovatel pomáhá Uchazečům o práci vyhledat pracovní příležitost následujícími způsoby:

Uchazeče o práci má možnost prohlížet a vyhledávat Nabídky práce podle vybraných kritérií,

Uchazeč o práci má možnost přidat Životopis do databáze Provozovatele prostřednictvím formuláře na Webových stránkách.

Uchazeč o práci může svou registraci kdykoli zrušit zasláním e-mailové zprávy Provozovateli s vyjádřením své vůle zrušit registraci.

Článek IV
Evidence Uchazečů o práci

Provozovatel eviduje Uchazeče o práci v databázi ve formě Životopisu. Údaje o Uchazečích o práci zahrnují minimálně určení pohlaví zejména pro účely statistického zpracování, uvedení alespoň jednoho kontaktního údaje (e-mail, telefon, adresa), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájem, určení lokality, ve které hledá práci, požadovaný druh pracovního poměru a dobu zveřejnění Životopisu na Webových stránkách. Uvedení dalších údajů v Životopise je na výlučném rozhodnutí dotyčného Uchazeče o práci a Provozovatel uvedení dalších údajů nepožaduje. Provozovatel v žádném případě neeviduje rodná čísla. Údaje týkající se Uchazečů o práci Provozovatel eviduje výlučně za účelem poskytnutí pomoci při hledání pracovní příležitosti formou zpřístupnění údajů týkajících se Uchazečů o práci svým Klientům na Webových stránkách. Provozovatel nevykonává kromě uvedeného žádné jiné operace s údaji týkajícími se Uchazečů o práci; práva a povinnosti Provozovatele vyplývající z příslušných právních předpisů a/anebo na základě příslušných právních předpisů vydaných nařízení a/anebo rozhodnutí příslušných orgánů a/anebo institucí tím však nejsou dotknuté.

Při evidenci Uchazečů o práci Provozovatel dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.

Vytvořením Životopisu na Webových stránkách nebo vyplněním a zasláním tištěného formuláře Uchazeč o práci prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí bez výhrad, aby tyto údaje byly zveřejněny prostřednictvím počítačové sítě Internet po zvolenou dobu. Po skončení této doby budou údaje nepřístupné a budou uchovány v databázi Provozovatele pro případ budoucí aktualizace po dobu maximálně 3 let. Po tomto období budou údaje z databáze Provozovatele vymazány. Uchazeč o práci může kdykoli požádat Provozovatele o oznámení údajů, které o něm Provozovatel eviduje, a může požádat o vymazání svých údajů z databáze Provozovatele zasláním e-mailové zprávy Provozovateli s vyjádřením své vůle vymazat evidované údaje.

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Životopis tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a postupy obvyklými pro vyplňování formulářů. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo nezveřejnit nebo vymazat z databáze Životopis, který obsahuje výlučně takové údaje, které podle názoru Provozovatele nejsou dostatečné k účelům jeho zveřejnění (např. příliš všeobecné údaje bez výpovědní hodnoty), resp. Životopis, který podle názoru Provozovatele obsahuje nesmyslné či nereálné údaje (např. pokud nesouvisejí s hledáním práce, pokud obsahují různé politické či jiné názory, pokud obsahují vulgarismy apod.). O rozhodnutí upravit, nezveřejnit či vymazat Životopis podle tohoto odstavce Provozovatel zpravidla předem informuje Uchazeče o práci, o jehož Životopis jde.

Provozovatel ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích informuje Klienty, že prostřednictvím Webové stránky využívá soubory Cookies. Klient používáním Webové stránky souhlasí s používáním Cookies. Pomocí internetového prohlížeče Klient může Cookies zablokovat nebo i vymazávat. Provozovatel informuje Klienta, že blokování Cookies může omezit plnohodnotné využívání Webové stránky.

 

Článek V
Objednání Služeb a vznik smluvního vztahu

Provozovatel poskytuje a zabezpečuje Klientům zejména následující Služby:

 • zveřejňování Nabídek práce na Webových stránkách,
 • přístup do databáze Životopisů na Webových stránkách,
 • zveřejnění loga Klienta na titulní stránce Webových stránek,
 • zveřejňování reklamních bannerů na Webových stránkách,
 • zveřejňování reklamních informací v centrálním prostoru Webových stránek a v direct mailingu Webových stránek,
 • návrh a realizace specializovaných řešení pro zveřejnění informací o volných pracovních místech Klientů, (zejména grafický design)

Provozovatel umožňuje Klientům po jejich registraci okamžitý chráněný přístup do databáze Životopisů v omezeném rozsahu není-li v těchto VOP uvedeno jinak. Po úspěšném prověření Klienta v dostupných informačních zdrojích Provozovatel umožňuje Klientům chráněný přístup do databáze Životopisů. Pokud Provozovatel při prověřování Klienta zjistí, že jde o neoprávněnou registraci (např. v případě neexistující resp. smyšlené fyzické či právnické osoby vydávající se za Klienta nebo v případě registrace pod jménem jiné fyzické či právnické osoby), okamžitě znemožní původně udělený přístup do databáze Životopisů v omezeném rozsahu. V odůvodněných případech, zejména v případě nových Klientů a Klientů, u nichž existuje na základě předchozích zkušeností Provozovatele riziko, že by mohli využívat údaje o Uchazečích o práci získané zpřístupněním databází Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo databází Životopisů k jiným účelům v rozporu s článkem VIII odstavec 7 těchto VOP, je Provozovatel oprávněn umožnit takovýmto Klientům po jejich registraci jen omezený přístup do databáze Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů (resp. neumožnit prodej určitých balíků Služeb) a uplatnit zkrácenou dobu splatnosti faktur v trvání 7 dní ode dne vystavení faktury, případně vůbec neumožnit anebo zablokovat přístup do databáze Životopisů v omezeném rozsahu a/anebo Životopisů, a to zejména v případě závažného porušení pravidel uvedených v těchto VOP. Po umožnění přístupu do databáze Životopisů mají Klienti možnost vyhledat vhodné Uchazeče o práci na volná pracovní místa podle údajů v nich uvedených.

K využívání jakýchkoli Služeb se vyžaduje registrace Klienta na Webových stránkách prostřednictvím vyplnění registračního formuláře, pokud není při konkrétní Službě výslovně uvedené jinak. Klient může zrušit svou registraci zasláním e-mailové zprávy Provozovateli s vyjádřením své vůle zrušit registraci.

Služby Provozovatele se objednávají na základě písemné (dopis, fax, e-mail) Objednávky se všemi požadovanými náležitostmi. Objednávka může být zrealizována i prostřednictvím obchodního zástupce Provozovatele. Objednávka je platná až po její akceptaci Provozovatelem. Provozovatel je před akceptací Objednávky oprávněn si telefonicky, faxem či jinou formou potvrdit u Objednavatele údaje uvedené na Objednávce a v případě pochybností má právo od Objednavatele požadovat doplňující údaje a další kontaktní údaje (zejména telefonický kontakt na statutárního či jiného oprávněného zástupce Objednavatele).

Objednavatel zadáním Objednávky Provozovateli vyslovuje souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů v případě, že si to vyžaduje charakter Služby, kterou si Objednavatel u Provozovatele objednal.

Objednávka musí obsahovat minimálně:

 • obchodní jméno Objednavatele, u právnických osob i právní formu,
 • poštovní adresu sídla Objednavatele (ulice, číslo, poštovní směrovací číslo, město či obec),
 • fakturační adresu Objednavatele,
 • IČO Objednavatele,
 • DIČ nebo IČ DPH Objednavatele,
 • jméno a příjmení kontaktní osoby Objednavatele,
 • kontaktní údaje Objednavatele (telefon, fax, e-mail),
 • druh objednané Služby,
 • období, na které si Objednavatel objednává Služby,
 • den, od kterého má být Služba zpřístupněna,

v odůvodněných případech může Provozovatel vyžadovat, aby Objednávka byla ze strany Objednavatele podepsaná (příp. i potvrzená firemním razítkem).

Podmínky zveřejnění nabídky práce

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Nabídku práce tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a zažitými  postupy pro vyplnění formulářů.

Provozovatel si zároveň vyhrazuje právo nezveřejnit:

 • informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy,
 • Nabídky práce, ve kterých Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního nebo jiného poplatku,
 • prezentaci několika Nabídek práce v rámci jednoho formuláře pro Nabídku práce,
 • neúplné, zavádějící nebo nepravdivé údaje v Nabídkách práce,
 • informace o produktech a službách Klienta (zadavatele Nabídky práce) v Nabídkách práce, které mají charakter reklamy nebo propagace v jakékoli formě,
 • informace, které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele nebo jiných fyzických a právnických osob,

Nabídku práce erotického charakteru, která vzbuzuje podezření, že se může jednat o tento typ práce, duplicitní Nabídky práce zadané jedním Objednavatelem, které už jednou byly uveřejněny v průběhu předcházejících 30 dnů, pokud podle odůvodněného názoru Provozovatele je snahou Objednavatele přiřadit k takovéto duplicitní Nabídce práce aktuální datum s cílem jejího zobrazování na předních místech mezi Nabídkami práce při vyhledávání.

 

Článek VI
Trvání Smlouvy, změna a zánik smluvního vztahu

Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou v trvání objednané služby podle ceníku, s účinností ode dne potvrzení objednávky Provozovatelem, resp. ode dne podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, pokud se Smlouva uzavírá v písemné formě.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Smlouvu je možno před uplynutím doby její platnosti ukončit:

 • písemnou dohodou Smluvních stran,
 • písemnou výpovědí kterékoli ze Smluvních stran i bez uvedení důvodu s měsíční výpovědní lhůtou, která začíná plynout od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi,
 • odstoupením od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran, pokud druhá Smluvní strana poruší své povinnosti podle Smlouvy podstatným způsobem,
 • na základě písemného projevu vůle Objednavatele, který musí být doručen Provozovateli před poskytnutím objednané Služby.

Písemná výpověď resp. písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být doručeno druhé Smluvní straně na její adresu uvedenou ve Smlouvě, resp. na jinou adresu této Smluvní strany, kterou tato Smluvní strana písemně oznámí druhé Smluvní straně.

Pokud Klient z jakéhokoli důvodu zruší již zveřejněnou Nabídku práce, Provozovatel je oprávněn takovou Nabídku práce dále nezveřejňovat, v takovém případě Klientovi nevznikne nárok na vrácení poměrné části dohodnuté ceny.

Pokud smlouva zanikne odstoupením od Smlouvy na straně Provozovatele z důvodu porušení povinností Objednavatele, Objednavateli nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny.

Klient je oprávněn se souhlasem a na základě vzájemné dohody s Provozovatelem změnit Objednávku; požadavek Klienta na zkrácení doby zveřejnění Nabídky práce, pokud tato již byla na Webových stránkách zveřejněna, je změnou smluvních podmínek, na kterou je v souladu s článkem XII odst. 2 VOP potřebný souhlas obou Smluvních stran. Provozovatel je oprávněn změnu Objednávky podmínit úhradou administrativního poplatku.

 

Článek VII
Cena Služeb a platební podmínky

Sazba ceny za objednané Služby je kalkulována podle Ceníku platného v den objednání Služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo změn Ceníku. Platnost nového Ceníku začíná dnem jeho zveřejnění na Webových stránkách, pokud není v Ceníku uvedené jinak.

Všechny ceny uvedené v Ceníku jsou částkami, které nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně uvedeno jinak. Sazba DPH je stanovena podle platného zákona a je v daňových dokladech samostatně vyčíslena.

Cenu za Služby je Objednavatel povinen uhradit Provozovateli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený ve Smlouvě nebo na faktuře řádně a včas. Faktura (daňový doklad) je Provozovatelem obvykle vystavena po zpřístupnění Služeb Objednavateli resp. na začátku období, na které si Objednavatel objednat Služby. Faktura bude vystavena zpravidla za celé období, na které si Objednavatel využívání Služeb objednal. Doba splatnosti faktur je 14 dní ode dne vystavení faktury, není-li v těchto VOP a/nebo ve smlouvě uvedeno jinak.

V případě, že Objednavatel bude s úhradou fakturované částky v prodlení, je Provozovatel oprávněn účtovat Objednavateli úrok z prodlení až do výše  0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, a zároveň je oprávněn dočasně, až do zaplacení fakturované částky, pozastavit další poskytování Služeb. Pokud Provozovatel pozastaví Objednavateli poskytování Služeb z důvodů uvedených v předcházející větě nebo z jiných důvodů uvedených v těchto VOP, není povinen poskytnout Objednavateli žádnou náhradu za jím objednané Služby, které nemohl během tohoto pozastavení využívat. Nárok Provozovatele na náhradu škody tím není dotčen.

V odůvodněných případech, zejména v případě nových Klientů a Klientů, u kterých existuje riziko, že by cena Služeb nemusela být uhrazena řádně a včas, je Provozovatel oprávněn žádat zálohu nebo platbu předem na základě vystavené faktury s datem splatnosti nejpozději v den, který je označen jako začátek používání Služeb. V případě, že platba nebude uskutečněna, Provozovatel má právo odmítnout Objednavateli objednané Služby zpřístupnit.

 

Článek VIII
Práva a povinnosti Smluvních stran

Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby v nejvyšší možné kvalitě.

Za obsahovou stránku Nabídek práce a/nebo jiných oznámení zveřejněných na Webových stránkách je v plném rozsahu zodpovědný Objednavatel respektive Uchazeč o práci, který Nabídku práce a/nebo oznámení na Webové stránky umístil. V případě, že Provozovatel zjistí, že Objednavatel respektive Uchazeč o práci zveřejnil nebo se chystá na webové stránce Kariera.eu zveřejnit Nabídku práce a/nebo oznámení, které jsou z hlediska obsahové stránky jakýmkoli způsobem v rozporu s platnými právními předpisy, Smlouvou, těmito VOP či dobrými mravy, je oprávněn upozornit Objednavatele resp. Uchazeče o práci na tuto skutečnost, příp. takovouto Nabídku práce resp. oznámení nezveřejnit.

Pokud Nabídka práce a/nebo oznámení Objednavatele respektive jakékoli oznámení Uchazeče o práci obsahuje jakékoli grafické znázornění, logo, fotografii či jiný výsledek duševní činnosti, za vypořádání vztahů s autorem takovéhoto díla zodpovídá v plném rozsahu výlučně Objednavatel respektive Uchazeč o práci, který takové dílo na Webové stránky umístil. Objednavatel respektive Uchazeč o práci souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto úseku vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednavatel respektive Uchazeč o práci tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.

Rozsah využívaných Služeb je závislý na typu objednané Služby, resp. na typu balíku Služeb, které se Objednavatel rozhodne využívat.

Objednavatel má výlučné právo přístupu k objednaným Službám. Přístup k objednaným Službám je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Objednavatel je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou a ani za žádné následné škody a případné nároky třetích stran způsobené v důsledku takového zneužití.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah a/nebo specifikaci Služeb podle vlastního uvážení.

Objednavatel je oprávněn údaje o Uchazeči o práci získané zpřístupněním databází Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů použít výlučně k vyhledání vhodných Uchazečů o práci k obsazení volného pracovního místa. Objednavatel není oprávněný využít údaje o Uchazečích o práci získané zpřístupněním databáze Životopisů v omezeném rozsahu a/anebo Životopisů ani na hromadné kontaktování většího množství Uchazečů o práci, pokud jimi požadovaná pracovní pozice je odlišná od pracovní pozice, kterou má zájem obsadit Objednavatel. Provozovatel takové jednání Objednavatele považuje za spamming. Objednavatel je povinen chránit údaje získané zpřístupněním databází Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro sebe nebo pro někoho jiného na jakékoli jiné účely, zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. V případě porušení této povinnosti je Objednavatel v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Objednavatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto úseku vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednavatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v plném rozsahu odškodnit. Objednavatel též bere na vědomí, že databáze Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů vytvořená Provozovatelem je předmětem autorského práva Provozovatele a je chráněna podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a dalších souvisejících právních předpisů.

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování Služeb Objednavateli, pokud Objednavatel závažným způsobem porušuje Smlouvu a/nebo VOP, zejména pokud:

Objednavatel využívá údaje o Uchazečích o práci získané zpřístupněním databází Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů v rozporu s odstavcem 7. tohoto článku VOP,

 

Článek IX
Reklamační řád

Objednavatel má právo reklamovat chybu, která se vyskytla na straně Provozovatele. Objednavatel je zároveň oprávněn v rámci reklamačního postupu požadovat přiměřenou náhradu škody, která mu prokazatelně vznikla v důsledku chyby na straně Provozovatele vznikla, nebo žádat přiměřenou slevu z ceny.

Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Objednavatel chybu zjistil, nebo mohl zjistit.

Reklamaci je Objednavatel oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Provozovatele, faxem na číslo: +420 267 133 000-3, e-mailem na adresu: reklamace@kariera.eu), přičemž reklamace musí být doručena Provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamace do 7 dní ode dne jejího převzetí.

Chybou na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služeb, uvedených v Objednávce, a to po dobu delší než 6 hodin za období předchozích 24 hodin. Chybou na straně Provozovatele není, pokud Služby nejsou u Objednavatele dostupné v důsledku výpadku připojení Objednavatele na síť Internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel nezodpovídá.

Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu nebo nabídnutí náhradních Služeb.

Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je Objednavatel povinen uplatnit písemně u Provozovatele a to do 7 dní ode dne, kdy mu faktura byla doručena.

 

Článek X
Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené poskytnutím údajů z databáze Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů svým Klientům. Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním Nabídek práce na Webových stránkách.

Provozovatel nezodpovídá za obsahovou část zveřejněných Nabídek práce ani jakýchkoli jiných oznámení uveřejněných na Webových stránkách Objednavateli, Uchazeči o práci či jakýmikoli jinými osobami ani za jejich gramatickou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v databázi Životopisů v omezeném rozsahu a/nebo Životopisů.

Provozovatel negarantuje Uchazečům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru. Provozovatel negarantuje Klientům nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.

Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací umístěných na Webových stránkách a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.

Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může objednateli nebo třetím osobám vzniknout používáním Webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.

Činností Provozovatele není činnost zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 435/2005 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

 

Článek XI
Společná ustanovení

Jakékoli spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně vzájemným rokováním s cílem vyřešit spor dohodou. V případě, že se Smluvním stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohody, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně a místně příslušný soud v České republice.

Všechna oznámení a další úkony včetně právních úkonů, které mají být podle Smlouvy nebo příslušných právních předpisů učiněny písemně nebo budou učiněny písemně, se budou doručovat druhé Smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo poštou na poslední známou adresu této Smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud adresát odmítne převzít zásilku, a to dnem jejího odmítnutí nebo pokud se zásilka vrátí odesilateli z jakéhokoliv důvodu jako nedoručená, a to dnem jejího vrácení odesílateli.

Ve smyslu § 7 zákona číslo 480/2004 Sb. Klient, resp. Uchazeč o práci souhlasí s využíváním elektronického kontaktu jím uvedeného v účtu Klienta, resp. Uchazeče o práci za účelem poskytnutí obchodních nabídek a reklamních materiálů týkajících se výrobků a služeb Kariera, spol. s r.o., jakož i výrobků a produktů třetích stran.

 

Článek XII
Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje Klienty formou zveřejnění změn na Webových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.

Smlouva může být změněna nebo doplněna jen na základě souhlasu obou Smluvních stran.

Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, získané v rámci vzájemné spolupráce, třetím osobám. Provozovatel se zavazuje, že on a jeho oprávněné osoby, které při výkonu své práce přicházejí do styku s osobními údaji Objednavatele a/nebo Uchazečů o práci, budou zachovávat mlčenlivost o nich podle Zákona o ochraně osobních údajů, a nepoužijí je pro osobní potřebu a zpřístupnění třetím osobám bez souhlasu dotyčné osoby. Ustanovením tohoto úseku nejsou dotknuté povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a/anebo rozhodnutí dotknutých orgánů.

Všechny vztahy neupravené ve Smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy České republiky.

V případě, že se některá ustanovení Smlouvy a/nebo VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit ustanovením novým, a to takovým, které se svým smyslem a účelem blíží nahrazovanému ustanovení a smluvní vůli, kterou v něm Smluvní strany projevily. Do doby dosažení dohody se namísto takovýchto neplatných, neúčinných a nevykonatelných ustanovení použijí ustanovení příslušných právních předpisů.

Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou Smluvních stran ve Smlouvě.

Tyto VOP nabývají platnosti dne 1. února 2016.